Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj obce > Územní plán

Územní plán

Územní plán 2020

Územní plán (výrok)

Územní plán (grafická část)

Odůvodnění územního plánu

Záznam o účinnosti Územního plánu

Územní plán (hlavní výkres)

Územní plán (koordinační výkres)

Územní plán (výkres základního členění území)

Cílem územního plánu v Srbcích je stanovení základní koncepce rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury, vymezení zastavěného území, ploch a koridorů, zejména zastavěných ploch a ploch vymezených ke změně stávající zástavby, k obnově, nebo opětovnému využití znehodnoceného území, pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a pro stanovení podmínek pro využití těchto ploch a koridorů. ÚP Srbce v souvislostech a podrobnostech území obce bude zpřesňovat a rozvíjet cíle a úkoly územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje a s politikou územního rozvoje ČR.

Odůvodnění územního plánu

stanovisko Natura 2000 návrh zadání ÚP Srbce.pdf

stanovisko návrh zadání ÚP Srbce.pdf

zadání ÚP Srbce.pdf

příprava územního plánu.jpg

Oznámení o zahájení projednávání Návrhu územního plánu Srbce

Návrh územního plánu Srbce